flag_lithuania_85

Lithuania

Pn 46 PI

Lithuania 500 Talonas 1993 Unc prefix PI

Pn 46 OI

Lithuania 500 Talonas 1993 Unc prefix OI

Pn 44 ND

Lithuania 500 Talonas 1992 Unc prefix ND

Pn 39 PI

Lithuania 1 Talonas 1992 Unc prefix PI

Pn 39 OI

Lithuania 1 Talonas 1992 Unc prefix OI

Pn 39 NH

Lithuania 1 Talonas 1992 Unc prefix NH

Pn 30 AD

Lithuania 0,20 talonas 1991 Unc prefix AD

Pn 29b AC

Lithuania 0.10 Talonas 1991 Unc prefix AC