flag_malaysia_85

Malaysia

Pn 39b

Malaysia 1 Ringgit 1998 Unc

Pn 40a

Malaysia 2 Ringgit 1996 Unc

Pn 47

Malaysia 5 Ringgit 2004 Unc

Pn 50a

Malaysia 50 Ringgit 2009 Unc

Pn 51a.1

Malaysia 1 Ringgit 2011 Unc Polymer

Pn 52a.2

Malaysia 5 Ringgit 2011 Unc

Pn 53

Malaysia 10 Ringgit 2011 Unc

Pn 54

Malaysia 20 Ringgit 2011 Unc

Malaysia 1 Ringgit